ltbs.net
当前位置:首页 >> 五年级简便运算 >>

五年级简便运算

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2 90.1×9.9 =(90+0.1)*(10-0.1) =900-9+1-0.01 =908-0.01 =907.99 3....

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10

用简便方法计算下列各题 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2  0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5  3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8  7.35...

小学数学五年级上册简便计算练习(160道) 请用简便方法计算下列各题 3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5 7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7) 3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8 0.25×0.28 0.125×3.2×2...

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2

五年级上册简便算法题 10÷3.14-6.86÷3.14 37.68÷0.25÷4 3.75-(2.75-1.3) 37.56-(18+7.56) 0.77÷14 4.5×9.8 0.7÷0.125 0.7÷0.25 2.5×3.2×12.5 12.5×9.6×0.25 3.75-(2.8-1.25) 37.65÷0.4÷0.25 3.125÷8÷0.125 37.65-4.75-3.25 25×6.4×12.5 ...

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8

简便方法计算下列各题 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7...

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5×7.4×0.8 =12.5×0.8×7.4 =74 (6)6.5×9.5+6.5×0.5 =6.5×(9....

运算定律与简便运算 编辑 加法运算分为:加法交换律和加法结合律 乘法运算分为:乘法交换律、乘法结合律和乘法分配律 除法性质:商不变 减法性质: 差不变 小数性质 中文名 运算定律与简便运算 减法性质 商不变 除法性质 商不变 小数性质 商不变 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com